Thursday, May 1, 2008

hi morning


hey my fri nay kg kyar yag nay kya lar 8 nay kya lar ma nae ka gtalk mar tway tal thi kya lar i ka lu chaw lay mat mi larma nae ka wait nay tar ko bar lo ma lar tar lae a kyar kyi wait nay tar par you ka kout ma lar kae bu naw sade lae to tal sade lae nyint tal thi kya lar ma ka kiti mati bu naw lar mal so pi ma lar kae bu

No comments: